dimecres, 6 de setembre de 2017

PUNTUACIÓ PROVISIONAL BEQUES MENJADOR I LLISTA D'EXCLOSOS (10 DIES RECLAMACIÓ)

A/A Famílies sol·licitants de beca de menjador del curs 2017-2018:
Us comuniquem que des del 5 de setembre s'ha publicat en el tauler d'anuncis el llistat provisional de sol·licituds amb la puntuació establida, a fi de detectar possibles errors en la baremació i el llistat provisional d'aquelles sol·licituds que no tenen puntuació per concórrer-hi les circumstàncies que se relacionen a continuació:
1. Absència de DNI/NIF/NIE/passaporte, que impossibilita recaptar la informació tributària.
2. Incompliment d'obligacions fiscals, tant per incomplir l'obligació de declarar com per constar diverses declaracions a l'AEAT.
3. Superació dels límits establits com umbrals de renda. 
4. Comunicació per part de l'AEAT que no ha identificat al titular del NIF enviat.
Tots els sol·licitants tenen 10 dies hàbils, des d'ahir, per a subsanar els defectes observats i presentar les reclamacions oportunes, en secretaria de 9 a 11 hores del matí, mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa.